Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №96 ДМР
 
Тел.: +38 (096) 496-32-97 E-mail: [email protected]

Матеріально-технічне забезпечення

Створення безпечних умов для учасників освітнього процесу

 

Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 96 згідно чинного законодавства керується відповідними нормативно-правовими документами для дошкільних навчальних закладів. У закладі створені безпечні умови для учасників освітнього процесу.

 

На початок кожного навчального року оформлюється акт готовності до нового навчального року. Наявні затверджені правила внутрішнього трудового розпорядку, план роботи КЗДО на навчальний рік, де передбачені заходи з охорони праці. Посадові інструкції, інструкції з пожежної безпеки, інструкції з охорони праці й безпеки життєдіяльності поновлюються й затверджуються наказами закладу у відповідний термін. Інструкції складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці. Ведуться всі журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Наказом визначені особи, які відповідають за організацію охорони праці в КЗДО, пожежну безпеку. Постійно здійснюється контроль за системами забезпечення життєдіяльності будівлі КЗДО, проводиться громадсько-адміністративний контроль з охорони праці.

 

Своєчасно виконуються приписи 4 ДПРЧ 8 ДПРЗ та Дніпропетровського міського управління головного управління Держсанепідслужби у Дніпропетровській області. До початку навчального року оформлюється паспорт готовності КЗДО, акт перевірки стану заземлення та ізоляції електричних мереж, проведено ревізію опалювальної та водопровідної систем.

 

Для реалізації політики керівництва у сфері охорони праці та досягнення завдань , удосконалення функціонування системи управління охорони праці, забезпечення безпеки життєдіяльності, поліпшення організаційної роботи з профілактики травматизму серед вихованців і працівників під час освітньої діяльності у побуті, у КЗДО ведеться різнопланова робота. Щорічно проводиться тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності, під час якого вихователі, впроваджують різноманітні форми роботи з дітьми: заняття, розваги, моделювання проблемних ситуацій (діти вчились знаходити правильне рiшення, вихiд у небезпечнiй ситуацiї), читання творів дитячої художньої лiтератури, проведення екскурсій до пожежного щиту, на кухню, пральню, розв’язання проблемних ситуацій, бесіди, дидактичні ігри, сюжетно-рольові ігри.

 

В рамках щорічної акції «Здорова дитина - майбутнє України» педагогами КЗДО належна увага приділяється роботі як з дітьми так і з батьківською громадськістю за темами:

 

«Здорова дитина – щаслива родина»

«Безпека дитини в природі»

«Дитина серед людей»

«Безпека на дорозі»

 

Та проводяться конкурси родинних малюнків та газет «Вогонь-друг, вогонь – ворог», «Безпека дитини!», «Безпечний дивосвіт».

 

Вихователі систематично поновлюють інформаційні куточки «Безпека життєдіяльності дитини». Особлива увага приділяється проведенню роз’яснювальної роботи на батьківських зборах, в індивідуальних бесідах щодо попередження побутового травматизму дітей. Відповідно до Додатку 2 до листа МОН України від 23.09.2014 року № 1/9-482 у наявності вся документація.

 

Організація розвивального освітнього середовища

 

В КЗДО (ясла-садок) №96 ДМР створено розвивальний життєвий простір, який забезпечує сукупність умов, атмосферу, як найсприятливішу для прогресивного розвитку свідомості та поведінки дошкільників. Він базується на умовах, які підживлюють природні сили дитини, сприяють реалізації нею своїх потенційних можливостей, збагачують знанням основ життя в соціумі та практичним навичкам, вдосконалюють їх, забезпечують усвідомленість, позитивно впливають на становлення особистісного досвіду, формують реалістичні образи світу, елементарну систему морально-духовних цінностей та сприяють розвитку гармонійної компетентної особистості дошкільника.

 

Освітня діяльність в КЗДО організовується у розвивальному середовищі, яке утворюється сукупністю природних, предметних, соціальних умов та простором власного “Я” дитини.

 

Практичні зусилля педагогів з його створення і використання підпорядковуються інтересам дитини та лініям її розвитку у різних сферах життєдіяльності. Розвивальний характер середовища забезпечується педагогічно виправданим використанням його можливостей і систематичним, цілеспрямованим його збагаченням. Середовище збагачується за рахунок не лише кількісного накопичення, а й через покращення якісних параметрів: естетичності, гігієнічності, комфортності, функціональної надійності та безпеки, відкритості до змін та динамічності, відповідності віковим та статевим особливостям дітей, проблемної насиченості тощо. Вихователі дбають про те, щоб діти вільно орієнтувалися у створеному середовищі, мали вільний доступ до всіх його складових, уміли самостійно діяти в ньому, додержуючись норм і правил перебування в різних осередках та користування матеріалами і обладнанням.

 

Оснащення освітнього процесу здійснюється відповідно до Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в КЗДО (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.09.2002 року № 509).

 

Основним напрямком роботи КЗДО (ясла-садок) №96 ДМР з дітьми раннього віку (до 3 років) є забезпечення їх емоційного комфорту під час перебування у закладі, створення сприятливих умов для їх психічного і фізичного розвитку. Особлива увага надається розвитку сенсорних почуттів.

 

Актуальними у освітньому процесі КЗДО (ясла-садок) №96 ДМР традиційні напрямки, які сприяють здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості: фізичне, розумове, естетичне, моральне, трудове виховання.

 

Одним з пріоритетних напрямків роботи у вихованні дітей всіх вікових груп та діяльності КЗДО (ясла-садок) №96 ДМР є фізичне виховання. У дошкільному навчальному закладі дотримано організації режиму дня, рухового, санітарно-гігієнічного режимів, всіх форм роботи з дітьми. Оптимізація рухового режиму забезпечується шляхом проведення різноманітних рухливих, спортивних ігор, вправ, занять з фізичної культури, самостійної рухової діяльності. Особливого значення надається оволодінню дітьми системою доступних знань про дотримання здорового способу життя, основ безпеки життєдіяльності.

 

Оволодіння рідною мовою і мовленням як найголовнішим засобом пізнання і специфічно людським способом спілкування залишається одним з першочергових завдань у роботі з дітьми КЗДО. Навчання мови та розвиток мовлення спрямовується на формування у дітей лексичної, фонетичної, граматичної, діамонологічної та комунікативної компетентності, з урахуванням умови двомовності. Педагогами закладу використовуються інноваційні методи і засоби розвитку мовлення у вигляді словесних подорожей у світ казки, фантазії, природи, мистецтва, звуків, фарб, книги. Заняття проводяться інтегровано, комплексно розв’язуючи поставлені завдання у формі діалогу, полілогу. Здійснюється поступовий перехід від суто репродуктивних дій дітей (повторень, унаслідувань зразка, переказів тощо) до продуктивних, творчих, що забезпечує своєчасне опанування дітьми мовних явищ, сприятиме розвитку словесно - логічного мислення на порозі шкільного навчання. Передбачено розгортання навчально-мовленнєвої діяльності у повсякденному житті у формі мовленнєвих ігрових ситуацій, дидактичних ігор, самостійної художньо-мовленнєвої діяльності, індивідуальної роботи, творчих гуртків тощо, а також активне включення мовлення в предметну, ігрову, рухову, пізнавальну, образотворчу, театралізовану, музичну діяльність тощо. Особлива увага приділяється організації комунікативної діяльності (спілкування з однолітками і дорослими один на один, в підгрупах, колективі); перед дітьми постають нові завдання спілкування у різноманітних життєвих ситуаціях як природних, так і штучно створюваних, імпровізованих.

 

Естетичне виховання у КЗДО відбувається на основі широкої інтеграції і пронизує весь педагогічний процес в КЗДО, охоплюючи різні форми роботи з дітьми (заняття, самостійна художня діяльність, свята, розваги, гуртки). В цих формах комплексно використовуються твори музичного, театрального, літературного, образотворчого мистецтва в контексті загальнолюдської і національної культури.

 

Варіативна складова змісту дошкільної освіти у КЗДО (ясла-садок) №96 ДМР визначена роботою гуртка «Іноземна мова».

 

Вагоме значення в КЗДО надається громадянському вихованню: прищепленню почуттів любові і поваги до рідних та близьких, інших людей, батьківської домівки, дитячого садка, міста, інтересу та пошани до державних символів (прапор, герб, гімн), історичної і культурної спадщини українського народу, гордості за його досягнення та бажання долучитися до громадсько-корисних справ і значущих суспільних подій. Для цього використовується комплекс засобів педагогічного впливу (наочність, твори дитячої літератури, морально-етичні завдання, проблемні ситуації морального вибору, бесіди, творчі розповіді, ігри, тренінги ) в освітній діяльності під час перебування дітей у КЗДО.

 

Трудове виховання дітей дошкільного віку в КЗДО здійснюється з урахуванням інтересів, уподобань, здібностей, засвоєних умінь, особистісних симпатій при постановці трудових завдань, об’єднанні дітей в робочі підгрупи й моральної мотивації дитячої праці. Роботу організовано з невеликими групами дітей в атмосфері відвертості, доброзичливості, взаємодопомоги, творчого пошуку.

 

Пріоритетними завданнями педагогічного колективу КЗДО (ясла-садок) №96 ДМР є:

 

-креативна освіта розвитку інноваційної особистості;

-інтеграція сімейного та суспільного виховання;

-організація роботи з дітьми 5 – річного віку;

-наступність у роботі КЗДО та школи;

-впровадження інклюзивної освіти, експериментальної та інноваційної діяльності та інших форм організації роботи з дошкільниками;

-охоплення дітей ранньою профорієнтацією;

-моніторинг якості освітніх послуг у КЗДО;

-родинне виховання - як головний чинник формування життєздатної компетентності особистості дошкільника.

 

Завдання, над яким працює КЗДО (ясла-садок) №96 ДМР продиктовані потребами сьогодення, а саме необхідністю тісніше інтегрувати родинне і суспільне дошкільне виховання, зберегти пріоритет родинного виховання, активніше залучати родини до участі у освітньому процесі, підвищувати їх психолого-педагогічну і медичну самоосвіту. З цією метою у закладі проводяться батьківські збори, консультації, бесіди та дискусії, “круглі столи”, тренінги, вікторини, дні відкритих дверей, перегляди батьками окремих форм роботи з дітьми, гуртки, школа молодих батьків (бабусь, дідусів), застосовуються засоби наочної пропаганди (інформаційні бюлетені, батьківські куточки, тематичні стенди, фотовиставки, інформаційні сайти), залучаються батьки до проведення свят, розваг. При виборі форм роботи з родинами вихованців враховуються життєва компетенція, соціальний і освітній рівень батьків, батьківський досвід, матеріальні статки сімей, кількість дітей в сім’ях та їхня стать, віковий склад і повнота родин, домінуюча роль матері чи батька та інші фактори. Батьки виступають не як експерти чи спостерігачі роботи педагогів, а в ролі їхніх рівноправних партнерів і союзників. Стосунки з ними будуються на засадах відвертості, взаєморозуміння, гуманності.

 

Колектив КЗДО працює в інноваційному режимі і керується положенням: "Прийняти-підтримати-пізнати-навчити!".

 

Усі іграшки, матеріали, атрибути, предмети-замінники об'єднані за функціональними ознаками відповідно до різних видів предметно-ігрової діяльності дітей (сюжетно-відображувальної, будівельної, рухової). Дидактичні матеріали, іграшки та картинки полі функціональні, використовуються по-різному, залежно від мети діяльності. Середовище КЗДО містить як відомі дитині компоненти, так і нові, незнайомі, які забезпечують її пізнавальний розвиток. Вихователі дотримуються принципу поступового ускладнення, згідно з вимогами програми та тими знаннями, яких діти набувають на заняттях.

 

Предметно - ігрове середовище КЗДО (ясла-садок) №96 ДМР динамічне і мобільне, що дає дітям змогу вчитися активно ним користуватися та забезпечує їм свободу дій. Обладнання постійно поновлюється, видозмінюється і легко переноситися з одного центру в інший.

 

 

  

ПнВтСрЧтПтСбНд