Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 96 Дніпровської міської ради
 
49018, м. Дніпро, вул. Юрія Кондратюка, 9. Тел.: +38(056) 778-83-56

Звіт керівника

ЗВІТ

керівника Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 96»

Дніпропетровської міської ради

перед педагогічним колективом та громадськістю

про роботу дошкільного закладу

в 2016-2017 навчальному році

Звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178.

 

Мета: утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління дошкільним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності в закладі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

 

Завдання звітування:

-       забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним закладом;

-       стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним закладом.

 

Загальні відомості

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до законодавчих актів України, що регламентують діяльність дошкільних навчальних закладів.

Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснює завідувач, відповідно до Статуту дошкільного закладу, Програми розвитку та річного плану роботи.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

-       збереження та зміцнення фізичного, психічного здоров’я дітей;

-       формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;

-       забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

-       виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Дошкільний навчальний заклад є комунальною власністю міста, підпорядковується управлінню освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Заклад працює за 5-денним режимом роботи з 7.00 до 17.30, чергові групи з 6.30 до 18.30. Заклад розрахований на 115 місць. Групи комплектуються за віковими ознаками.

У 2016-2017 навчальному році в закладі функціонувало 6 груп, з них: одна група для дітей раннього віку – 30 дітей; п’ять груп для дітей дошкільного віку – 173 дитини. Загальна кількість дітей, станом на 01.09.2016 року – 203 дитини, що на 76% перевищує нормативну потужність.

У 2016-2017 навчальному році здійснювали навчально-виховний процес за програмами: «Дитина в дошкільні роки», комплексна освітня програма для дітей дошкільного віку     (Крутій К. Л), «Афлатот», програма з основ соціальної і фінансової освіти дітей дошкільного віку та «Соняшник» комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей раннього віку (Калуська Л. В.).

 

Забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами

 

Дошкільний навчальний заклад згідно з штатним розкладом укомплектований педагогічними кадрами на 84%: 1 завідувач, 1 вихователь-методист, 11 вихователів, 1 інструктор з фізичного виховання, 1 музичний керівник, 1 керівник гуртка. Усього 16 педагогів. Вільна вакансія практичного психолога. У порівнянні з минулим роком рівень освіти підвищився на 5%.

Впродовж 2016-2017 навчального року багато уваги приділялось підвищенню рівня фахової майстерності педагогів. Вагома частина педагогів (75%) відвідували методичні об’єднання району, міста, творчі лабораторії. Систематично вихователь-методист ознайомлювала педагогічний колектив з новинками науково-методичної літератури та проводила обговорення цікавих публікацій, журналів «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Вихователь-методист», «Бібліотечка вихователя дитячого садка» тощо.

Однією з форм роботи з кадрами є курсова перепідготовка, яка спланована адміністрацією на п’ять років. На базі ДОІППО підвищили свій професійний рівень двоє педагогічних працівників. Про проходження курсової перепідготовки вихователі звітували на педгодинах. Завдяки пройденій атестації музичний керівник Забуранна О.В., підтвердила кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та отримала педагогічне звання «вихователь-методист».

З метою підвищення фахової майстерності педагогів систематично проводились взаємовідвідування занять, режимних моментів та колективних переглядів.

На базі дошкільного закладу організовано школу молодого педагога – «Паросток», де продовжували навчатися та підвищувати свій професійний рівень педагоги-початківці. Досвідчені педагоги виступали як наставники молодим спеціалістам та активно працювали над проблемою впливу впроваджених інноваційних технологій у процесі становлення креативної особистості.

Організація навчально-виховного процесу була спрямована на реалізацію основних завдань закладу, при визначенні яких були враховані їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, аналіз результатів роботи за минулий навчальний рік, можливості колективу. Впродовж 2016-2017 навчального року педагоги закладу:

-       спрямували роботу на розробку оригінальної моделі соціалізуючого освітнього простору;

-       уклали угоди про спільну діяльність з педагогічними колективами                                        КЗО «ДНЗ № 299» ДМР, КЗО «ДНЗ № 316» ДМР, КЗО «ЗНЗ № 96» ДМР;

-       активізували роботу з батьками дітей з урахуванням їх вікових особливостей соціалізації шляхом проведення спільних заходів;

-       залучали батьків до проведення гурткової роботи на громадських засадах;

-       розглядали на засіданнях педагогічної ради питання участі та відповідальності кожного педагогічного працівника за успіх розбудови оригінальної моделі освітнього соціалізуючого простору.

З метою розв’язання поставлених завдань було проведено:

-       семінар «Захист прав та гідності дитини-дошкільника»;

-       показ серії занять «Ігрові вправи – шлях до гуманної поведінки», економічного спрямовування за програмою «Афлатот» (старші групи);

-       семінари-практикуми «Патріотичне виховання засобами інтегрованої освітньої діяльності»;

-       майстер-клас «Ефективні методи оздоровлення дітей»;

-       круглі столи «Безпека життєдіяльності дитини: завдання Базового компонента», «Пріоритетний аспект роботи – безпека життєдіяльності дитини», «Формування економічної грамотності у дітей дошкільного віку»;

-       консультування педагогів: «Рання профорієнтація дошкільників засобами економічного виховання», «Створення емоційно-позитивного середовища як складової психологічної безпеки дитини дошкільного віку»;

-       тренінг «Соціальна адаптація, як комплексна проблема сучасності»;

-       інформаційно-методичні дні: «Зміст знань і практичних умінь дітей за освітньою лінією «Дитина в соціумі», «Вивчаємо обласну науково-методичну проблему крізь призму Базового компоненту дошкільної освіти», «Використання творчої спадщини Т.Г.Шевченка у патріотичному вихованні»;

-       засідання педагогічної ради:

І. Тема: «Соціалізація дітей у сучасному освітньому просторі» (ділова гра).

ІІ. Тема: «Формування економічної грамотності в дітей дошкільного віку».

ІІІ. Тема:«Готовність дошкільників до навчання в школі».

Про ефективність методичної роботи в минулому навчальному році свідчить проведене діагностування педагогів, що дозволило побачити професійний рівень і педагогічну позицію, зацікавленість і особисте ставлення кожного вихователя та колективу в цілому до проблем та перспективи розвитку ДНЗ в інноваційному режимі. За результатами вивчення 89% педагогів активно впроваджують в освітню роботу з вихованцями інноваційні технології, 11 % – становлять молоді педагоги, які активно вивчають різні інноваційні технології та методики.

 

Управлінська діяльність

 

З метою визначення рівня та вдосконалення навчально-виховного процесу адміністрацією були охоплені контролем всі суттєві питання:

-  зміст та якість перспективного і календарного планування навчально-виховного процесу;

-  готовність вихователів до робочого дня;

-  якість підготовки до запланованих річним планом заходів;

-  виконання вимог режиму в ДНЗ;

-  рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестуються.

Протягом року вихователь-методист Завгородня А.В. проводила вивчення готовності педагогів до робочого дня. Результати перевірки показали що, перспективне та календарне планування педагогів відповідає вимогам, але поряд з цим є недоліки:

-  планування роботи з формування у дошкільників елементів ключових компетентностей не повністю містить реалізацію вимог Базового компоненту.

Тематичне вивчення сформованості культурно-гігієнічних навичок у дітей (лютий) свідчить, що у них  є певні навички особистої гігієни, навички охайності, бережливого ставлення до речей. Однак слід більше приділяти увагу поведінці за столом, користуванню столовими приборами, навчати дітей охайно складати речі до шафи.

Тематичне вивчення стану роботи з формування навичок безпечної поведінки проходило в рамках Тижня безпеки дітей (квітень). Для засвоєння дітьми правил безпечної поведінки використовувались різноманітні сучасні форми: ігрові ситуації, дидактичні, рухливі, сюжетно-рольові ігри, проблемні ситуації, моделювання ситуацій. Рекомендовано проводити більше практичних занять з дітьми, закріплювати знання в різних видах діяльності, висвітлювати інформацію в куточках для батьків.

Під час ознайомлення з системою роботи вихователів що атестуються та проходять курсову перепідготовку виявлено, що вихователі проводять роботу на достатньому методичному рівні, використовують різноманітні методи та прийоми. З метою удосконалення роботи рекомендовано:

-    дообладнати осередок пошуково-дослідницької діяльності;

-    активізувати в роботі з дітьми використання причинно-наслідкових та проблемно-пошукових завдань;

-    відвести належне місце іграм драматизаціям, театралізованим іграм.

Для вивчення динаміки змін професійної компетентності педагогів розроблено рейтинг рівня активності педагогічних працівників у навчальних та позанавчальних видах діяльності. Зростання рейтингових балів є своєрідним стимулом у підвищенні рівня професійної компетентності педагогів.

 

Відповідно до плану управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, в серпні 2016 року було перевірено організацію оздоровлення дітей та стан готовності дошкільного закладу до нового навчального року.

Щомісяця спеціалісти департаменту перевіряли стан організації харчування дітей в дошкільному закладі.

У грудні 2016 року та лютому 2017 року спеціалістами Дніпропетровського міського управління Головного управління дпржсанепідслужби у Дніпропетровській області проведено епідеміологічне обстеження, вивчення дотримання вимог санітарного законодавства.

У ході перевірок порушень вимог чинного законодавства в роботі дошкільного закладу виявлено не було. Пропозиції, що викладені в довідках за наслідками перевірок, виконуються згідно зазначених термінів.

 

Організація освітньо-виховного процесу в ДНЗ

 

Координації зусиль педагогічних працівників дошкільного закладу була спрямована на вирішення конкретних педагогічних проблем, створення оптимальних умов для підвищення результативності навчально-виховного процесу.

Колектив та батьківська рада плідно працювали над створенням розвивального середовища, як джерело збагачення дитячої діяльності в межах ДНЗ. Облаштовуючи групові кімнати ігровими центрами, педагоги дотримувалися принципів активності, самостійності, динамічності, вільного центрування, естетичності у добиранні матеріалів і атрибутів, зв’язків з реальним життям, урахування вікових особливостей дітей.

Під час організації навчально-виховного процесу вихователі використовували ілюстративні матеріали, розвиваючі та дидактичні ігри, враховуючи можливості розвивального середовища групових кімнат.

При проведенні навчально-виховного процесу вихователі використовували наступні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), самостійна діяльність дітей, художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька, індивідуальна робота по всіх розділах програми, спостереження, екскурсії, свята та розваги, гуртки. Залежно від індивідуальних особливостей дітей, педагогічної мети організована навчально-виховна діяльність проводилась фронтально, підгрупами чи індивідуально.

Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми, педагоги проводили тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні, сюжетно-динамічні заняття в залежності від розділу програми, обраного напрямку, що забезпечувало високу продуктивність діяльності дітей.

Організована навчальна діяльність планувалась педагогами в першу половину дня. Розклад занять було складено з урахуванням домінуючого навантаження на дитину (психічного, фізичного, емоційного), було передбачено раціональність чергування видів діяльності, зокрема: розумової, рухової та практично-прикладної.

Під час організації освітнього процесу педагоги враховували вимоги Базового компонента дошкільної освіти в Україні, освітньої програми «Дитина в дошкільні роки», «Соняшник», «Афлатот» та парціальної програми «Англійська мова для дітей дошкільного віку».

 

Упродовж року в групі для дітей молодшого дошкільного віку «Сонечко» (вихователі:      Юрко Л.І. та Романова С.М.)  впроваджували у роботі елементи методики з використання мнемотехнічних методів і прийомів (Чепурного Г.А.) щодо сприяння розвитку дитячої пам’яті, творчості, активізації мовлення дошкільнят. Наприкінці року діти показали досить високий рівень монологічного мовлення, креативності, нестандартності мислення.

 

Національно-патріотичне виховання є одним з найголовніших напрямків роботи педагогів. Так, ознайомлюючи дітей з об`єктами природи, педагоги не лише розв`язували екологічні задачі, а й прищеплювали любов до природи рідного краю як ціннішого надбання нації. Проведено природоохоронні акції: «Годівнички для зимуючих птахів», «Збережемо першоцвіти», «День Довкілля», «Нагодуй безхатню тварину», у яких дошкільнята не лише спостерігали та вивчали природне оточення, а й брали посильну участь у його збереженні.

Упродовж року разом з батьками вихованців проведено екскурсії вихідного дня до визначних місць області (до музею В.О.Сухомлинського, діарами, планетарію, пам`ятнику Полю, музею Т.Г.Шевченка та на острів Хортиця).

Педагоги прищеплювали любов до рідного краю через творчість видатного українського письменника Т.Г.Шевченко. В рамках тематичних Шевченківських днів «Тарас Шевченко – України син» було проведено: заняття-бесіди; театралізовані заняття; вечір поезії «Ми Шевченка славить будемо і ніколи не забудемо»; виставка дитячої творчості «Тарасовими стежками»; створено куточки творчості Кобзаря.

Не залишилося осторонь знайомство з календарною обрядовістю, народними та державними святами («Моя родина», «Запрошуємо в гості, Святий Миколай», «Як козаки з мушкетерами змагалися», вечорниці «До нас прийшли щедрувальники» та ін.).

Для вирішення поставленої задачі з педагогами закладу проводилася ґрунтовна робота: консультація «Патріотизм як основа сучасного виховання дітей»; методичний супровід «Формування патріотизму та виховання людяності у дітей дошкільного віку»; оптимізована робота народознавчих осередків у дошкільних групах; творчі звіти педагогів щодо використання української народної ігрової діяльності в навчально-виховній роботі.

 

Значну увагу приділяв колектив закладу і проблемі наступності роботи дошкільного закладу та школи. Впродовж року було проведено ряд заходів: екскурсія до школи, організовувались зустрічі вчителів перших класів з вихователями дошкільного закладу та батьками майбутніх першокласників, семінар для батьків із залученням працівників школи «Дошкільник – завтрашній школяр» та ін..

 

Гурткова робота була невід’ємною частиною освітнього процесу. Протягом року в закладі працювали: гурток англійської мови «АВС» для дітей старшого дошкільного віку та танцювальний гурток «Промінчики».

Процес вивчення іноземної мови сприяв соціалізації дитячої особистості, формуванню її особистісної культури (через ознайомлення з мовою і культурою іншого народу), розвивав пізнавальні психічні процеси (мислення, пам'ять, увагу, уяву, відчуття, сприймання). Дав змогу дітям розвинути слухову увагу, фонетичний слух, артикуляційний апарат, висловлюватись в межах тематики та ситуацій спілкування; оволодіти певною кількістю нескладних граматичних структур.

В основу роботи танцювального гуртка покладена ідея зміцнення та збереження фізичного та психічного здоров’я дошкільника, а також творча самореалізація дітей дошкільного закладу.

 

З метою виявлення дітей, що не охоплені суспільним дошкільним вихованням, щорічно проводиться облік дітей від 0 до 6 років які мешкають у мікрорайоні закладу. Результати обліку систематизовано та розподілено за роками народження.

На початку навчального року було розроблено план роботи з неохопленими дітьми (відвідування занять, розваг, свят, прогулянок). Проводилась роз’яснювальна робота серед батьків про необхідність суспільного дошкільного виховання. Було організовано проведення консультативної допомоги щодо надання методичних рекомендацій батькам з організації навчально-виховного процесу в домашніх умовах («Відвідування дошкільного закладу перед вступом до школи», «Чи готова ваша дитина до школи?», «Навчати граючись – досягти результатів», «Батькам майбутніх першокласників», «Ми йдемо до школи»).

 

Такий підхід в організації навчально-виховного процесу зумовлював оптимальне використання можливостей кожного вікового періоду для повноцінного розвитку дитини, створював сприятливе розвивальне середовище, передбачав застосування доцільних форм, методів і прийомів педагогічної діяльності, спрямованих на задоволення потреб та інтересів самої дитини, забезпечуючи таким чином безперервність та наступність у здобутті дошкільної освіти на різних етапах розвитку дитини, починаючи раннім і закінчуючи старшим дошкільним віком.

Про це свідчить проведений поточний моніторинг знань дітей.

 

Результативність освітньо-виховного процесу в ДНЗ

 

Аналіз результатів обстеження дітей раннього віку засвідчує, що робота велась на достатньому рівні. Показники на кінець року дали позитивну динаміку. У дітей сформовані всі життєво важливі види рухових дій, сформовані ігрові дії, розвинуті рухові якості, мовленнєва та пізнавальна компетентність. Має місце позитивне ставлення до рухової діяльності. Часто виникає бажання самостійно виконувати певні вправи, рухи, які їм найбільш до вподоби. Діти почувають себе впевнено та самостійно досліджують навколишній світ, мають уявлення про свій організм. Із задоволенням виконують різні фізичні вправи, дотримуються норм особистої гігієни, привчаються стежити за чистотою свого тіла. Вільно спілкуються із однолітками, вміють побудувати прості речення. Не у всіх сформований інтерес до оточуючого середовища. Досить емоційно відносяться до занять з образотворчого мистецтва. Вміють правильно тримати пензлик, олівець, відтворювати за вихователем нескладні рухи.

Рекомендовано стимулювати мовленнєву активність мнемотехнічними прийомами під час виконання рухових дій із дорослими, через тексти віршів, потішок, скоромовок, словесні ігри та ін.

Аналіз результатів обстеження дітей молодшого та середнього дошкільного віку. Рекомендовано удосконалити роботу щодо мовленнєвого розвитку дітей через використання сучасних різноманітних технологій.

 

 

Узагальнені результати педагогічного обстеження

засвоєння дітьми старшого дошкільного віку вимог освітньої програми

«Дитина в дошкільні роки» за 2016-2017 навчальний рік

 

Математичні уявлення


Слід зазначити, що великої уваги надавалося формуванню логіко-математичної компетентності дошкільників. Так, вихованці старшого віку вміють рахувати в межах 10 та позначати числа цифрами, аргументують вибір арифметичної дії у процесі аналізу задач, вільно орієнтуються у натуральному ряді чисел, розуміють поняття «до», «перед», «між», порівнюють форми реальних предметів, користуючись геометричними фігурами як еталонами, розуміють модель запису арифметичної дії у процесі вирішення задач, конструюють з готових форм, мають певні часові та просторові уявлення.

Мовленнєве спілкування

Випускники старшого дошкільного віку демонструють достатній рівень сформованості навичок звуко-буквеного аналізу, вміють членувати речення на слова, слова – на склади, розрізняти на слух за артикуляційними особливостями голосні та приголосні звуки, м’які та тверді приголосні, моделюють речення та звуко-складову структуру слів (фонетична компетенція), вільно вступають у розмову з дітьми та дорослими, відповідають за змістом картин, художніх творів, виконують словесні доручення, звітують про їх виконання (діалогічна компетенція), складають розповіді за поданим планом, запитаннями вихователя про події власного життя, художніх творів (монологічна компетенція), мають в активному словнику всі частини мови, вживають слова з абстрактним і переносним значенням, багатозначні слова (лексична компетенція), застосовують інтонаційні засоби виразності (мовленнєва компетенція), виявляють пропедевтичне уміння читання складів, цілих слів, речень.

 

Предметний світ

Екологічні уявлення

Моніторинг показав, що слід удосконалювати роботу з екологічного виховання (природа Космосу, історико-географічні уявлення), предметного світу (трудове навчання, житло), логіко-математичного уявлення (величина, просторові та часові уявлення) та розвитку артикуляційного апарата (значний відсоток дітей потребують кваліфікованої логопедичної допомоги).

У ДНЗ було проведено обстеження дітей 6-річного віку згідно з Положенням о тестах та нормативах фізичного розвитку дітей. Тестування проводилось у вигляді змагань на спортивному майданчику ДНЗ.

Про якість рівня навчальних досягнень дітей з фізичного виховання свідчать результати виконання тестів і норм фізичного розвитку дітей старшого дошкільного віку по основним рухам, підвищенню рівня фізичного розвитку дітей.

 

Середній показник обстеження рівня рухового розвитку дітей старшого дошкільного віку.

Упродовж року вивчалась робота по виконанню річних завдань з фізичного розвитку. У ході аналізу вивчався стан здоров`я дітей і динаміка рухової активності з метою розробки рекомендацій щодо організації і проведення медико-педагогічних заходів, спрямованих на оптимізацію виховної роботи та навчальної діяльності. Спостереження за проведенням ранкової гімнастики засвідчили, що педагоги розвивали у дітей рухові навички, які дозволяли виконувати вправи з найменшою затратою енергії. Під час фізкультурних занять відводилось достатньо часу для розвитку основних рухів. Наявність свіжого повітря, фізичних навантажень дають гарний загартовуючий ефект, внаслідок чого зменшилась кількість дітей, які часто хворіють.

У цілому робота з фізичного виховання дітей, як засобу оздоровлення, проводилась на належному рівні. Однак, слід звернути увагу на недостатнє забезпечення спортивним інвентарем, який сприяв би розвитку фізичних властивостей дітей.

 

Загальний рівень розвитку дітей старшого дошкільного віку

Проаналізувавши рівні засвоєння програмових знань дітьми старшого дошкільного віку, дійшли висновку, що робота вихователів велась на достатньому рівні. Загальні позитивні показники на кінець навчального року дали вагомий приріст, а негативні знизились. Підвищення рівня показників відбулося завдяки використанню педагогіки співробітництва, інноваційних методик, індивідуального підходу до дітей. Рекомендовано:

-    активізувати у роботі з дітьми використання різноманітних методів і прийомів, які стимулюють підвищення якості мовленнєвої діяльності;

-    особливої уваги потребує робота щодо дослідницько-пошукової діяльності.

 

Готовність до навчання у школі

Наприкінці навчального року було проведено психолого-педагогічне обстеження готовності до навчання в школі дітей старшого дошкільного віку. Метою моніторингу було визначення рівня розвитку основних компонентів шкільної готовності і виявлення рівня психологічної готовності першокласників до шкільного навчання. Обстеження проводилося за методикою «Психологічна готовність до навчання дітей 6-літнього віку», яка включала в себе: методику А.Керана, Я.Йєрасика, Д.Ельконіна («Графічний диктант»), Н.І.Гуткіної («Будинок»).

Проведене психолого-педагогічне обстеження 12 дітей старшого дошкільного віку показали наступні результати: 5 дітей (42%) показали високий рівень готовності до навчання у школі. Вони швидко орієнтується у поставлених завданнях, інколи допускають помилки, які самі ж виправляють; 4 дитини (33%) мають середній рівень готовності, тобто допускають помилки, які самостійно не можуть виправити; 3 дитини (25%) виявилися неготовими до навчання у школі, вони не виконують завдання самостійно, а тільки за допомогою дорослого.

Варто відмітити, що найскладнішими для досліджуваних (58%,) виявилися завдання, які передбачають здібності аналізувати, порівнювати, узагальнювати, усвідомлення закономірностей. Достатньо складними були завдання, які передбачали прояв таких необхідних для учня якостей, як здібність організовувати свою увагу, підкорити її виконанню завдання, утримати поставлену мету, вибудувати відповідно до неї свої дії, критично оцінювати результат.

 

Медичне обслуговування

Велику увагу колектив дошкільного закладу приділяв роботі щодо зниження захворюваності дітей: проводили роз’яснювальну роботу з батьками щодо профілактики захворювань; дотримувалися санітарних вимог; здійснювали загартовуючи заходи, такі як: ходіння по «стежці здоров’я», дотримання режиму дня, ранкова гімнастика, фізкультурні заняття, спортивні розваги, в тому числі і на свіжому повітрі. Належна увага приділялась організації рухової діяльності, проводились рухливі ігри між заняттями, фізкультхвилинки. Лікар надавала рекомендації щодо проведення фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми, що часто хворіють, мають вади в фізичному розвитку та ін..

 

Організація харчування

Харчування є постійно діючим фактором, який безпосередньо впливає на організм дитини, особливо у той час, коли вона активно росте. Раціональний режим харчування, збалансованість раціону – першочергові умови для нормального росту і розвитку дітей. Тому питання організації харчування дітей залишається одним із найбільш актуальних.

У минулому навчальному році обсяг видатків на харчування дітей у дошкільних навчальних закладах було визначено: 14,72 грн. на одну дитину раннього віку та 23,36 грн. на одну дитину дошкільного віку, з яких 60 % за рахунок плати батьків.

 

Виконання норм харчування на основні продукти харчування

у  2016-2017 навчальному році

 

№ з/п

Назва продукту

Виконання норм харчування (%)

 

 
 

ясла

сад

 

1

М'ясо, м’ясопродукти

110,7

97,3

 

2

Риба, рибопродукти

131,4

89,7

 

3

Олія соняшникова

100

100

 

4

Масло вершкове

100

100

 

5

Молоко

100

100

 

6

Сир кисломолочний

92,4

92

 

7

Сир твердий

97,3

93,9

 

8

Яйця

73,4

83

 

9

Цукор

100

100

 

10

Картопля

90,8

94,7

 

11

Овочі

93

94,2

 

12

Фрукти

51,2

57,2

 

13

Соки

82

82,7

 

 

Всього середній показник%

94

91,1

 

 

Згідно Порядку розробленого на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.02 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» у дошкільному закладі пільги на оплату за харчування у минулому навчальному році мали:

-            троє дітей із багатодітних сімей (зменшено на 50%);

-            6 дітей батьки яких є учасниками АТО (за рахунок бюджетних коштів);

-            двоє дітей із малозабезпечених сімей (за рахунок бюджетних коштів).

Адміністрація закладу постійно контролюють стан організації харчування. За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, видаються накази та заслуховуються питання про харчування на нарадах.

Для забезпечення відповідного харчування однією із необхідних умов є створення задовільної матеріально-технічної бази. У минулому році за рахунок народного депутата Куліченко І.І. здійснено капітальний ремонт приміщень харчоблоку. Частково  оновлено технологічне обладнання за рахунок бюджетних коштів. За рахунок батьківської допомоги закуплено кухонний інвентар.

 

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки,

санітарно-гігієнічних та протипожежних норм

 

Неабияка увага приділяється створенню умов щодо безпечної життєдіяльності вихованців і запобігання порушень техніки безпеки працівниками.

Відповідно до річного плану роботи закладу протягом року проводилася ретельна робота з дітьми по запобіганню дитячого травматизму, протипожежної безпеки, навчання дітей безпечної поведінки в оточуючому середовищі. Проводились цікаві колективні перегляди за темами: «Вогонь - і друг, і ворог», «Один вдома», розвага «Веселі пожежники», «Про здоров’я треба знати – про здоров’я треба дбати», лялькові вистави: «Небезпека на дорозі», конкурс «З вогнем не жартують».

У групах створено куточки з безпеки життєдіяльності, виготовлено макети, дорожні знаки та інші атрибути для сюжетно-рольових і рухливих ігор.

З метою закріплення знань дітей правилам безпечної поведінки в оточуючому середовищі з у квітні 2017 року в закладі було проведено «Тиждень знать з основ безпеки життєдіяльності».

У ході тижня проводились різноманітні заходи: заняття, розваги, театральні вистави, тощо.

Систематично проводилась робота з даного питання з батьками вихованців: оформлено папки-пересувки, поради батькам у батьківських куточках «Щоб не сталося лиха» та «Правила поведінки дітей під час літнього відпочинку (на воді, на дачі, у лісі, на морі, на дорозі)», розміщено консультативні матеріали на сайті, малюнки дітей та спільні творчі роботи з даного питання. На батьківських зборах розглянуто такі питання як: «Небезпека на вулиці», «Один вдома», «Обережно, гриби», «Правила пожежної безпеки» та інші.

З педагогами дошкільного закладу проведено: засідання круглого столу «Проектування діяльності щодо збереження захисту прав та гідності дітей»; семінар-практикум «Теоретичні засади навчально-виховної роботи з дитиною щодо питань безпеки життєдіяльності»; інформаційно-методичний день «Деякі аспекти психології поведінки в екстремальних умовах»; дискусію «Безпека життєдіяльності дитини: завдання Базового компонента»; тренінг «Служба порятунку – перша допомога в небезпечних ситуаціях». Вихователі поповнили педагогічну скарбничку розробками занять щодо навчання дітей безпечної поведінки.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» систематично проводились інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей, пожежної безпеки.

Двічі на рік, до оздоровчого періоду та на початку навчального року, проводилося випробування спортивного та ігрового обладнання на території дошкільного закладу, у спортивно-музичній залі та в групових кімнатах. Обладнання, яке не відповідає вимогам було вилучено для ремонту.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму  спрямована на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. За результатами огляду приміщень з метою протипожежної безпеки, було проведено перезарядку вогнегасників, пайку з’єднання жил електропроводів, встановлено електророзетки та вимикачі на негорючій основі, оснащено світильники плафонами закритого типу. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, призначено відповідальних осіб. У квітні проводили тренувальні евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж.

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин.

Випадків виробничого та дитячого травматизму, за звітний період, зареєстровано не було.

 

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю.

Достатня робота в поточному навчальному році була проведена з батьками вихованців. Адміністрація й педагогічний колектив приділяли належну увагу:

-       формуванню тісного взаємозв'язку дошкільного закладу із сім'єю, вивченню особливостей спілкування у сім'ях з метою здійснення диференційованого підходу до кожного вихованця;

-       пропаганди здорового способу життя;

-       поширенню знань з безпеки життєдіяльності

У групах проводились:

-       батьківські збори («ДНЗ та родина – виховуємо особистість разом», «Дитина до трьох років – психологічний портрет з рекомендаціями», «Давайте познайомимося», «Як розвивати пізнавальну активність дітей», «Поговоримо про толерантність»);

-       консультації («Як зарадити сльозам новачка», «Знайомимося з освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки», «Сімейний мікроклімат і формування дитини», «Соціальна готовність малюка до навчання у школі», «Як навчити дитину рахувати гроші», «Як виховувати успішну та фінансово-грамотну дитину?», «Патріотизм як основа сучасного виховання дітей», «Народні методи загартування»);

-       школа молодих батьків;

-       постійно діючий семінар для батьків випускників («У перший клас! Не поквапитися і не запізнитися»);

-       майстер-клас («Ефективні методи оздоровлення дошкільників»);

-       пам’ятки («Правове виховання в родині», «Безпечне Новорічне свято», «Попередження дитячого травматизму та охорони здоров`я в зимовий період», «Дитячий травматизм. Бережи свої очі!», «Ні!» вихованій агресії в сім`ї»);

-       батьківська майстерня («Мистецтво розмальовування писанки»);

-       батьківський всеобуч («Говоримо українською в умовах двомовності»);

-       тренінг («Любов і розуміння над усе»);

-       інформаційний журнал («Безпека дитини в довкіллі»);

-       анкетування батьків щодо визначення тривожності у дитини» та ін.

Проводилась профілактична, роз’яснювальна робота з усіма категоріями батьків з питань формування особистості, захисту прав і гідності дитини. Вихователі постійно спілкувались з батьками щодо індивідуального розвитку їх дітей. Широко використовували наочність: стенди, ширми з фотографіями, папки-пересувки та ін. Проводились тематичні виставки, конкурси робіт батьків та дітей, дні відкритих дверей, працював батьківський комітет.

Фінансово-господарська діяльність.

 

Фінансово-господарська діяльність ДНЗ здійснюється відповідно до законів України «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів та проводиться на основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти бюджету, батьків або осіб які їх замінюють та добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб.

У минулому навчальному році на потреби закладу було виділено   тис. грн.

 

Виконані роботи, придбання

Сума, грн.

Ремонт приміщень харчоблоку

450 000

Заміна вікон

35 000

Духова шафа

15 000

Придбання фарби

2 700

Спортивний інвентар

2 672

Лампи освітлення

1 023

Медикаменти

300

Деззасоби

2 061

Технічне обслуговування фільтрів доочистки води

2 591

Послуги зв’язку

517

Атестація робочих місць

3 000

Вивіз сміття

2 232

Дезінфекція

370

Всього

517 466

 

 

У дошкільному закладі діє піклувальна рада ДНЗ, та батьківський комітет ДНЗ. На засіданнях розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування та харчування дітей у садку, оснащення розвивального середовища в групах, благоустрій та озеленення території, звітування про залучені та витрачені благодійні внески.

Заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу та покращення умов перебування дітей – є одним із провідних напрямків роботи ради ДНЗ. На протязі минулого року батьками вихованців подаровано, придбано або виконано ремонтні роботи на суму 72 317 грн.  

 

Виконані роботи, придбання

Сума, грн.

Матеріальні цінності  

42 881

Будівельні матеріали

19 111

Миючі, дезінфікуючі засоби для харчоблока та службових приміщень

10 325

Всього

72 317

 

 

Згідно з п. 6.2. Положенням з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, необоротні активи приймаються комісією, комісія складає акти та надає до центральної бухгалтерії на оприбуткування.

 

Аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу

 

На виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від     № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 в дошкільному навчальному закладі проведено ряд заходів, а саме: ведеться журнал обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

За минулий навчальний рік кількість усних звернень склала 62, з них: 51 – з метою оформлення дітей у дошкільний заклад, 8 – щодо працевлаштування, 2 – проходження практики, 1 – пропозиція по покращенню роботи закладу.

Щотижня проводиться прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, на якому розглядаються пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, радою, батьківським комітетом тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

ПнВтСрЧтПтСбНд