Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 96 Дніпровської міської ради
 
49018, м. Дніпро, вул. Юрія Кондратюка, 9. Тел.: +38(056) 778-83-56

Освітні програми

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КЕРУЄТЬСЯ:

Програма “Дитина в дошкільні роки” – програма нового типу

 

Програма зорієнтована на цінності та інтереси дитини, врахування вікових можливостей, на збереження дитячої субкультури, на збагачення, ампліфікацію дитячого розвитку, взаємозв’язок усіх сторін життя малюка.

 

Програма “Дитина в дошкільні роки”:

забезпечує:

- охорону та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дитини;

- фізичний розвиток дітей;

- оптимальне навантаження на дитину з метою захисту від втоми;

- емоційне благополуччя кожної дитини;

- створення умов для розвитку особистості дитини, її здібностей;

- залучення дітей до загальнолюдських та етносоціокультурних цінностей;

- взаємодію з родиною щодо забезпечення повноцінного розвитку дітей;

 

передбачає організацію дитячої діяльності в трьох формах:

- заняття як спеціально організована форма навчання;

- нерегламентовані види діяльності;

- вільний час, передбачений для дитини впродовж дня.

У програмі закладено оптимальне співвідношення індивідуальної та спільної діяльності дітей.

 

Мета програми – забезпечити повноцінний фізичний, соціальний, пізнавальний та духовний розвиток зростаючої        особистості; полегшити входження дитини в широкий світ і розвинути її внутрішні сили.      

  

Основне завдання програми “ Дитина в дошкільні роки“ – озброєння дитини наукою життя; формування базисних характеристик.

 

Науково-теоретичним ґрунтом програми є досягнення вітчизняної та світової психолого-педагогічної науки, а також сучасні дослідження розвитку дитини, які визнають своєрідність, унікальність, особливість дошкільного дитинства у становленні особистості, врахування синтезивності даного періоду щодо первинного схематичного світогляду, супідрядності мотивів, довільної поведінки, внутрішніх етичних інстанцій, самосвідомості.

 

До базисних характеристик особистості науковці відносять:

- компетентність

- креативність

- ініціативність

- довільність

- самостійність

- відповідальність

- безпеку та незалежність поведінки

- самосвідомість

- здатність особистості до самооцінки.

 

Своєчасне становлення базисних характеристик розглядається авторами програми як необхідність реалізації стандарту, визначеного “Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні”, тобто виконання обов’язків держави перед дитиною, родиною та суспільством взагалі, пов’язаних із забезпеченням рівного старту розвитку кожної дитини незалежно від місця та умов проживання, типу дошкільного закладу.

 

Якщо Ви обрали програму “Дитина в дошкільні роки”, бажано було б погодити свій вибір із батьками, які є учасниками освітнього процесу. На етапі впровадження педагогами з боку адміністрації:

- вивчити програму щодо реальних можливостей її реалізації саме у Вашому дошкільному закладі;

- дібрати і підготувати кадри;

- створити предметно-розвиваюче середовище;

- забезпечити вияв труднощів, які виникають у педагогів, з метою їхньої корекції;

- організувати діагностику розвитку дітей на кожному віковому етапі;

- створити консультативну службу для батьків.

     

Пояснювальна записка

 

Програма “Стежинки у Всесвіт” є програмою нового типу. Створення саме такої програми обумовлено закономірною необхідністю: соціальним розвитком суспільства та психолого-педагогічної науки, вимогами практики та обов’язковістю дошкільної освіти для дітей п’ятирічного віку.

 

Програма має невипадкову назву. Стежка завжди пов’язана з рухом, її довжина зазвичай складає не більше пари сотень метрів, після чого вона обов’язково виводить до більшого шляху. Усесвіт – це слово охоплює все те, що знає людина — і те, чого вона не знає. Останнього набагато більше — незнання переважає над знанням, не дивлячись на всі спроби науки розшифрувати загадки природи. Отже, Всесвіт – це все, що існує: матерія, простір, енергія, час.

 

Дитину треба вводити у Всесвіт, надаючи їй можливість йти своєю стежинкою, але допомагаючи вийти на свій великий шлях!

 

Програму зорієнтовано на цінності та інтереси дитини, урахування вікових можливостей, на збереження дитячої субкультури, ампліфікацію дитячого розвитку, взаємозв’язок усіх сторін життя малюка.

Мета програми – забезпечити повноцінний фізичний, соціальний, пізнавальний та естетичний розвиток особистості дитини шостого року життя; полегшити входження у Всесвіт і розвинути її внутрішні сили та духовний потенціал.

 

Основні завдання програми – озброєння дитини наукою життя; формування базисних характеристик; забезпечення можливості «єдиного старту» для дітей шестирічного віку; створення єдиного освітнього середовища, що сприяє перспективності, наступності та спадкоємності між дошкільним навчальним закладом і початковою школою.

 

Науково-теоретичним ґрунтом програми є досягнення вітчизняної та світової психолого-педагогічної науки, а також сучасні дослідження розвитку дитини, які визнають своєрідність, унікальність, особливість дошкільного дитинства в становленні особистості, урахування сензитивності цього періоду щодо становлення первинного схематичного світогляду, супідрядності мотивів, довільної поведінки, внутрішніх етичних інстанцій, самосвідомості.

 

До базисних характеристик особистості науковці відносять: компетентність, креативність та ініціативність, довільність, самостійність, відповідальність, безпеку та незалежність поведінки, самосвідомість і здатність особистості до самооцінки.

Своєчасне становлення базисних характеристик розглядається авторами програми як необхідність реалізації стандарту, визначеного “Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні”, тобто виконання обов’язків держави перед дитиною, родиною та суспільством взагалі, пов’язаних із забезпеченням рівного старту кожної дитини незалежно від місця та умов проживання, типу дошкільного навчального закладу.

 

В основу програми покладено концепцію психологічного віку як етапу, стадії дитячого розвитку, що характеризується своєю структурою і динамікою. Отже, кожен психологічний вік охоплює:

- якісно особливі, специфічні відносини між дитиною та дорослим (“Створення фонду “Хочу”), тобто залучення дитини до системи вироблених людством цінностей, організація умов для її духовного зростання, формування основ ціннісного ставлення до дійсності;

- ієрархію видів діяльності та провідні їхні типи (“Створення фонду “Можу”), тобто засвоєння дитиною знань, оволодіння вміннями й навичками, формування культури пізнання, здатність самостійного практичного використання набутого в житті;

- основні психологічні досягнення дитини, що свідчать про розвиток її психіки, самосвідомості, особистості (“Показники компетенції дитини”), тобто обов’язковий мінімум набору елементарних знань, уявлень, практичних умінь і навичок, які гарантують дитині адаптацію до життя, здатність орієнтуватися в ньому, адекватно реагувати на явища, події, людей. Показники компетенції дитини є мінімальним освітнім ядром, рівень засвоєння якого відбивається в якісно-кількісних показниках діяльності та поведінки дитини.

 

Науковцями доведено, що психологічний вік не збігається з хронологічним, один психологічний вік за своєю довжиною не рівний іншому.

 

У програмі завданням розвитку кожного психологічного віку передує психолого-педагогічна характеристика дитини, яка складається із критеріїв, а саме: провідна діяльність; кількісні та якісні показники рівня розвитку пізнавальних, емоційних і вольових процесів; новоутворення кожного віку; сензитивні періоди формування тих чи інших психічних процесів, особистих властивостей, феноменів тощо.

 

Розподіл змісту програми розподілено за двома частинами – інваріантною та варіативною.

Інваріантна частина визначає обов`язковий для дітей певного віку ступінь засвоєння знань, понять, забезпечує єдність освітнього простору України, створює необхідні умови для розвитку, навчання і виховання дітей незалежно від місця та умов проживання, типу дошкільного закладу.

 

Варіативна частина враховує і відбиває в змісті освіти регіональні, етносоціокультурні та індивідуальні особливості розвитку дошкільника.

Структуру програми для дітей п’ятирічного віку побудовано з урахуванням ліній розвитку: фізичний, соціальний, пізнавальний та естетичний розвиток дитини.

 

Грунтом розділу “Фізичний розвиток. Здоровий малюк” є формування в дошкільника системи знань про здоровий спосіб життя, виховання потреби в фізичному самовдосконаленні тощо. Структура розділу є стрункою системою взаємодії дорослого з дитиною за такими напрямками:

- Фізичний розвиток (образ тіла, розвиток і живлення організму, гігієна тіла, загартування, здоров’я і хвороба, розвиток рухової активності, фізична витривалість).

- Ґендерна соціалізація.

- Основи безпеки життєдіяльності.

 

Параграф “Ґендерна соціалізація” вибудувано згідно з новітніми дослідженнями психологів. Він охоплює дві взаємозалежні сторони: а) привласнення дошкільником прийнятих моделей чоловічої та жіночої поведінки, відносин, норм, цінностей і ґендерних стереотипів; б) вплив суспільства, соціального середовища на індивіда з метою прищеплення йому певних правил і стандартів поведінки, соціально прийнятних для чоловіків і жінок.

 

У розділі “Розвиток особистості” акцентується увага на соціальній компетентності дитини (соціальна зрілість), яка виявляється в необхідності сприймати себе в контексті відносин з іншими, у розвиненій потребі контактів з однолітками і дорослими, соціальних мотивах спільної діяльності, регуляції поведінки і діяльності, моральних почуттів.

 

Структура розділу складається з таких напрямків:

- Ігрова діяльність.

- Мовленнєва діяльність, мовленнєве спілкування, навчання рідного мовлення.

- Риторика.

- Художньо-мовленнєва діяльність.

- Пропедевтичний курс фонетики рідного мовлення. Пропедевтичний курс навчання грамоти.

- Навчання другої мови.

- Навчання іноземної мови.

- Соціалізація.

- Формування оцінно-контрольних дій.

- Розвиток духовного потенціалу дитини.

 

Новим у програмі є напрямок «Риторика», віднесений до варіантної частини. Сучасна риторика, що лягла в основу розробки підрозділу програми, об’єднала в єдине різні знання про людину з теорії комунікації, психології спілкування, лінґвістики, етики, соціології, логіки, семіотики тощо. Отже, риторика вчить спілкуванню на новому етапі розвитку суспільства, в умовах колосальних можливостей відкритості й доступності інформаційного простору. Проте незмінним для сучасної риторики є те, що в центрі – особистість, яка спілкується.

 

Підрозділ “Розвиток духовного потенціалу дитини” також є новим у програмі, його віднесено до варіантної частини. Духовний потенціал є інтеґральним утворенням, що в унікальній та неповторній комбінації поєднує можливе й дійсне, свідоме й несвідоме, суще й належне; взаємопов’язує здібності й здатності особистості до прийняття, переживання й творчого втілення у всіх сферах життєдіяльності базових загальнолюдських цінностей та індивідуальних ціннісних новоутворень кожної дитини.

 

У розділі “Розвиток пізнавальної сфери” головним завданням є розвиток пізнавальних здібностей, ґрунтом яких є сенсорні, інтелектуальні та творчі здібності. Розвиток у дітей словесно-логічного мислення, вироблення вміння користуватися основними логічними прийомами й операціями, формування навичок наочного моделювання складає одне з важливіших завдань.

 

У структурі розділу відбито такі напрямки:

- Введення у світ кількості, логіки, простору та часу.

- Конструювання.

- Комп’ютер у дошкільному закладі.

- Економічна освіта.

- Предметний світ і праця дитини.

- Екологічна освіта. Вступ до природознавства.

- Жива і нежива природа. Природа Космосу.

- Елементарні історико-географічні уявлення.

 

У розділі “Естетичний розвиток дитини” подано програму формування естетичного ставлення дитини до світу та художнього розвитку самої дитини. Основою художнього розвитку є формування у дитини саме художніх здібностей (музичних, літературних, до зображувальної діяльності).

 

Цей розділ має такі напрямки:

- Світ мистецтва.

- Театральна діяльність.

- Зображувальна діяльність.

- Музична діяльність. Свята та розваги.

 

До розробки програми “Стежинки у Всесвіт” було залучено провідних фахівців з питань дошкільної та початкової освіти в Україні. У процесі розробки обсягу знань, умінь (компетенцій) і навичок дітей п’ятирічного віку було використано сучасні дослідження психологів, педагогів, дидактів, соціологів, лінґвістів та онтолінґвістів.

 

  

  

  

ПнВтСрЧтПтСбНд