Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 96 Дніпровської міської ради
 
49018, м. Дніпро, вул. Юрія Кондратюка, 9. Тел.: +38(056) 778-83-56

Статут

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент гуманітарної політики

Дніпровської міської ради

Наказ від "___"_______ 202_ р. №__

Директор департаменту

__________________ Глядчишин Г.В.

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

/ЯСЛА - САДОК/ № 96»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД /ЯСЛА - САДОК/ № 96» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – дошкільний навчальний заклад), створений Дніпропетровською міською радою, рішення від 02.12.2009 року № 55/52 знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.

1.2 Коротка назва – КЗО ДНЗ «ясла – садок № 96» ДМР.

1.3 Місцезнаходження дошкільного закладу: 49018, м. Дніпро, вул. Юрія Кондратюка , буд. 9, телефон: 778-83-56.

1.4 Власник КЗО ДНЗ «ясла – садок № 96» ДМР є територіальна громада міста в особі Дніпровської міської ради. Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально – технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.5 КЗО ДНЗ «ясла – садок № 96» ДМР здійснює свою діяльність у підпорядкуванні департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

1.6. Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі - Положення), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. №305, іншими нормативно – правовими актами, власним Статутом зі змінами.

1.7. дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, ідентифікаційний код ЕДРПОУ.

1.8. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.9. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

 • збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей;

 • формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;

 • забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

 • підвищення соціально – економічного статусу та ролі дошкільного закладу в даному мікрорайоні;

 • залучення батьків, спонсорів, приватних осіб та працівників лікувальних закладів міста до активної участі в діяльності дошкільного закладу;

 • здійснення соціально – педагогічного патронату сім’я.

1.10 Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

1.11 Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за реалізацією головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»:

 • забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до

змісту, рівня і обсягу;

 • дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально – технічної бази.

1.12 Взаємовідносини між дошкільним з юридичними і фізичними особами визначаються угодами,що укладені між ними.

 

2. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

2.1 Дошкільний заклад розрахований на 115 місць.

2.2 Дошкільний заклад має групи з денним режимом перебування дітей (2 чергові групи у ранкові та вечірні години).

2.3 Наповнюваність груп дітьми становить:

 • для дітей віком від 2 до 3 років – 15 дітей;

 • від 3 років до 6 років - 20 осіб (в оздоровчий період – 15 осіб);

 • різновікові групи – 15 осіб;

 • з цілодобовим перебуванням – 10 дітей.

2.4 Групи комплектуються за груповими ознаками.

2.5 Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити:

 • свідоцтво про народження дитини;

 • медичну довідку про стан здоров’я дитини;

 • медичну довідку про епідеміологічне оточення;

 • документи для встановлення батьківської оплати за харчування (для дітей з сімей пільгової категорії);

 • направлення відділу освіти Ленінської районної у місті ради.

2.6 За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі хвороби, карантину, санітарного лікування, на час відпустки батьків або осіб,які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.7 Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:

 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють.

 • коли дитина не відвідує заклад без поважних причин більше місяця;

 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість ї подальшого перебування в дошкільному закладі;

 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців;

2.8 Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини – 10 днів.

2.9 Порядок зарахування дітей до дошкільного закладу – наявність місця; відрахування див. п. 2.7 даного Статуту.

2.10 Порядок та умови здійснення соціально – педагогічного патронату – 1 раз на місяць за потребою.

 

3. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

3.1 Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні – субота, неділя, святкові дні.

3.2 Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу: з 7 до 17:30 год.

3.3 Щоденний графік роботи дошкільного закладу:

чергова(садова) група з 6:30 до 18:30;

чергова (раннього віку) з 6:30 до 18:30;

садові з 7 до 17:30.

3.4 Режим роботи може змінюватися відповідно до попиту батьків, після проведення анкетування, на початку кожного навчального року.

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період)у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2 Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3 План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою дошкільного закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

План роботи дошкільного закладу на оздоровчий період погоджується з департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

4.4 У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5 Навчально – виховний процес у дошкільному закладі спрямувати на реалізацію завдань Державного стандарту дошкільної освіти України – Базового компоненту дошкільної освіти.

4.6 Дошкільний заклад організовує освітній процес за пріоритетними напрямками, визначеними рішенням педагогічної ради у серпні поточного року.

4.7 Дошкільний заклад може надавати додаткові платні освітні послуги. (Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 року № 38 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами»).

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

5.1 Забезпечення продуктами харчування здійснюється Департаментом гуманітарної політики

5.2 У дошкільному закладі встановлено триразове харчування.

5.3 Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацію страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.

 

6. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

6. 1 Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату дошкільного закладу, та лікарем дитячої поліклініки №6.

6.2 Медичний персонал здійснює проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями; проводить профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень; надає невідкладну медичну допомогу та організацію заходів для госпіталізації (у разі показань); інформує про це батьків або осіб,які їх замінюють.

6.3 Основними обов’язками медичного працівника є: моніторинг фізичного та нервово – психічного стану здоров’я дітей; організація та проведення медичних оглядів (поглиблених, профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів); здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотримання раціонального режиму навчально – виховної діяльності, навчального навантаження; проведення санітарно-просвітницької роботи серед батьків або осіб, які їх замінюють.

6.4 Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально – профілактичних і оздоровчих заходів.

 

7.УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

7.1 Учасниками навчально виховного процесу в навчальному закладі є:

 • діти дошкільного віку;

 • керівник;

 • заступники керівника;

 • педагогічні працівники;

 • медичні працівники;

 • помічники вихователів та санітарки – няні;

 • батьки або особи, які їх замінюють;

 • фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2 За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: подяка (усна або із записом у трудову книжку), грамоти/районного відділу освіти, управління освіти та науки міської ради, Міністерства освіти і науки України/, нагороди/значок «Відмінник освіти України»/, грошові премії, інші форми заохочення, які не суперечать законодавству України.

7.3 Права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

 • захист від будь якої інформації,пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю,моральному та духовному розвитку;

 • захист від будь яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

 • здоровий спосіб життя.

7.4 Права батьків або осіб, які їх замінюють:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

 • брати участь в покращенні організації навчально – виховного процесу та зміцненні матеріально – технічної бази дошкільного закладу;

 • відмовлятися від запропонованих додаткових послуг;

 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

Батьки або особи, які їх замінюють, забовязані:

 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі до 15 числа кожного місяця;

 • своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

 • у разі невідвідування дитиною дошкільного закладу протягом 3-х днів, батьки зобов’язані подати довідку про стан здоров’я дитини;

 • слідкувати за станом здоров’я дитини;

 • дотримуватися режиму роботи дошкільного закладу;

 • дотримуватися режиму роботи групи, яку відвідує дитина;

 • співпрацювати з вихователем та іншими спеціалістами для усунення різних недоліків;

 • інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.5 На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6 Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7 педагогічні працівники мають право:

 • на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

 • брати участь у роботі органів самоврядування дошкільного закладу;

 • на підвищення кваліфікації, участь у методичних об єднаннях, нарадах тощо;

 • проводити в установленому порядку науково – дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи дошкільного закладу;

 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

 • об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

 • на захист професійної честі та власної гідності;

 • інші права, що не суперечать законодавству України;

 • на виявлення педагогічної ініціативи;

 • на позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання.

7.8 Педагогічні працівники зобов’язані:

 • виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

 • дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь – яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також фізичного та психологічного насильства;

 • постійно підвищувати свій педагогічний рівень;

 • настановленням та особливим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

 • виконувати накази та розпорядження керівництва;

 • інші обов’язки, що не суперечать законодавству України;

 • забезпечувати належний рівень навчання відповідно до навчальних програмних рівнів державних вимог;

 • сприяти розвитку інтересів, нахилів і здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

 • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах;

 • сприяти зростанню іміджу закладу;

7.9 Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідуючим.

7.10 Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.11 Працівники дошкільного закладу у відповідності до ст.26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» двічі на рік проходять безоплатні медичні огляди (профогляди) при міській поліклініці № 2.

7.12 Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України;

7.13 Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються зроботи відповідно до чинного законодавства.

 

 

8. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

8.1 Управління дошкільним закладом здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, який є представником власника.

8.2 Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідуючий, який призначається і звільняється з посади департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради з дотриманням чинного законодавства.

Керівник дошкільного закладу:

● відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу:

● здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу:

● діє від імені дошкільного закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

● розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази дошкільного закладу;

● приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

● затверджує штатний розпис за погодженням із власником дошкільного

закладу;

контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

організовує додаткові освітні послуги, спрямовані на поліпшення догляду, оздоровлення, виховання, навчання дітей;

організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дощкільного закладу на загальних зборах колективу тв. Батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3 Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі -

педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських оріанізацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної ради є завідувач дошкільного закладу.

Педагогічна рада дошкільного закладу:

розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

організовує роботу, щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до проблем дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної ради визначається за потребою і, як правило, становить не менше 4-х на рік.

8.4 Органом громадського самоврядування дошкільного закладу є загальні збори коллективу дошкільного закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загвльних зборів від працівників дошкільного заклвду - не менше 50%, батьків або осіб, які їх замінюють - не менше 50%.

Термін їх повноважень становить 1 навчальний рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

● приймають Статут, зміни і доповнення;

● обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

● заслуховують звіт керівника дошкільного закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності дошкільного заклалу, дають їй оцінку шляхом тасмного або відкритого голосування:

● розглядають питання навчаньно-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

● затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку

дошкільного закладу.

8.5 У період між загальними зборами діє рада дошкільного заклалу.

Кількість засідвнь ради визначається за потребою.

Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного звкладу, батьки, власник, спонсори та інші).

Рада дошкільного закладу організовує виконання рішень вагальнихзборів, розглядає питання поліпщення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджет дошкільного закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників нввчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків та виконує інші функції, що не суперечить чинному законодавству.

8.6 У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада - орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

Піклувальна рада у складі 5 осіб створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирвється шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними зввданнями піклувальної ради є:

● співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установаии, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;

● сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;

● сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного заклвду;

● сприяння організації та проведению заходів, спрямованих на охорону життя та здоров`я учасників навчально-виховного процесу;

● організація дозвілля та оздоровлення дітей і працівників дошкільнопо закладу;

● стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

● всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;

● сприяння социально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

 

9. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

9.1 Земельна ділянка, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики с коммунальною власністю територіальної громади міста і використовуються закладом на правах оперативного управління.

9.2 Дошкільному закладу виділена присадибна ділянка плошею 5і84 м2, яка перебуває на балансі департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

9.3 Відчуження засобів виробництва та нерухомого майна, які є коммунальною власністю територівльної громади міста, здійснюсться за рішенням власника тобто територіальної громади міста в особі Дніпровської міської ради за ініціативою та погодженням з органом оперативного управління діяльністю дошкільного закладу, відповідно до порядку, який

встановлений чиним законодавством.

9.4 Дошкільний заклад має право отримувати допомогу від підприємствустанов, організацій, фізичних осіб, батьків або осіб, які їх замінюють.

9.5 Дошкільний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

 

10. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

10.1 Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

● майно власника;

● місцевих бюджетів у розмірі, передбвченому нормативами фінансування:

● батьків або осіб, які їх замінюють;

добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб:

●інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

10.2 Дошкільний заклад за погодженням із органом оперативного управління діяльністю дошкільного закладу має право:

● придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

●здавати в оренду прииішення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із чиним законодавством.

10.3 Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

10.4 Порядок ведения діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається чинним законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів виконавчої влади, яким підпорядковується дошкільний заклад.

За рішенням власника дошкільного закладу бухгалтерський облік здійснюється централізованою бухгалтерією департаменту гунанітарної політики Дніпровської міської ради.

10.5 Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 440 «Про затвердження Порядку ведения Реестру непрнбуткових установ та організацій до реестру та включения з Реестру », ст. 133.4 Податкового кодексу України:

забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування единого соціального внеску), членів органів управління та інших, пов`язаних з ними осіб;

доходи (прибутки) неприбуткової оргвнізації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами;

у разі припинення юридичної особи ( у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

 

 

11 КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

11.1 Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки Украіни.

11.2 Державний контроль за діяльністю закладу здійснюють Державна інспекція навчальних закладів, власник (територіальна громада міста), департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

11.3 Зміст, форми, періодичність контролю, не пов`язаного з навчально – виховним процесом, встановлюється власником дошкільного навчального закладу.

 

 

12. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

12.1 Припинення дошкільного закладу здійснюсться шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ), або ліквідації за рішенням власника, а у випадках, передбачених чиним законодавством, - за рішенняи суду.

12.2 При реорганізації та ліквідації дошкільного закладу працівникам, які звільняються, гарантуєхться дотримання їх прав та інтересів у відповідності до чинного законодавства Украіни та колективної угоди.

12.3 Ліквідація дошкільного закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюєтъся власником або судом.

12.4 У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

12.5 У випадку реорганізації дошкільного закладу його права і обов`язки переходять до правонаступника.

 

 

  

  

  

ПнВтСрЧтПтСбНд